لیست اخبار صفحه :1
آگهی  تجدید مناقصه  عمومی  واگذاری مدیریتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی

آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری مدیریتی و ارائه انجام کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تأسیسات مکانیکی، بهداشتی ، برقی و تجهیزات غیر پزشکی خوابگاههای دانشجویی (کوثر، شهید مطهری ، نرگس ، زینبیه ، ریحانه ، ولیعصر ومتاهلین)